Skip to main content
We zijn bezig thule.com bij te werken. Om onze producten te ontdekken of meer te weten te komen over Thule, klikt u hier.

Juridisch- en privacybeleid


Welke gegevens verzamelt de Thule Group en hoe worden die gebruikt?

Thule Group verzamelt geen tot de persoon herleidbare gegevens over u (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) via onze website zonder uw kennis en toestemming, tenzij u die vrijwillig aan ons hebt gegeven.

Om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken in te willigen of u onze e-nieuwsbrief of speciale aanbiedingen te sturen, kan het nodig zijn u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, te vragen. We gebruiken deze gegevens misschien om te reageren op uw verzoeken, of om via de post, e-mail of telefoon contact met u op te nemen om aan uw verzoek te voldoen, of om u de e-nieuwsbrief of andere informatie toe te sturen. Ook als u naar u persoonlijk te herleiden gegevens indient bij het solliciteren naar een functie, worden deze gegevens verzameld.

Op grond van de Zweedse wet inzake persoonsgegevens (PuL) hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Thule Group leeft dergelijke rechten zo veel mogelijk na om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen.

Uw rechten op bescherming van persoonsgegevens
U hebt het recht om te vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die Thule Group over u verwerkt. Bovendien hebt u het recht om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren. U hebt eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming aan Thule Group in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, ook in de toekomst.

Vanaf 25 mei 2018 hebt u, binnen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van persoonlijke gegevens, het recht om beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen en het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit dekt de persoonlijke gegevens die Thule Group verwerkt op basis van een overeenkomst tussen u en Thule Group of op basis van uw toestemming, en die u hebt verstrekt, d.w.z. naam, e-mail, telefoonnummer, land, gekochte en geregistreerde producten, serienummers, aankoopdata en verkooppunt. Als u vragen of problemen hebt over of met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Thule Group, neem dan contact op met info@thule.com. Uiteraard hebt u desgewenst het recht een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.


Geeft Thule Group de opgeslagen gegevens door aan derden?
Thule Group slaat persoonlijke informatie alleen op indien verplicht op grond van wettelijke en regelgevende eisen of indien nodig om persoonlijke diensten aan u te verlenen.

Als u tot de persoon herleidbare gegevens aan ons verstrekt, geven we uw tot de persoon herleidbare gegevens niet door aan een externe partij zonder uw toestemming, tenzij verplicht op grond van de wet, of tenzij we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om (i) een taak uit te voeren die het publieke belang dient, of om (ii) onze rechten of eigendom of die van andere entiteiten of dochterondernemingen van Thule Group te beschermen. Desalniettemin kunnen uw tot de persoon herleidbare gegevens om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken in te willigen of u van specifieke informatie te voorzien, worden gedeeld met andere entiteiten van Thule Group. Een dergelijke entiteit van Thule Group kan zijn gevestigd binnen of buiten de Europese economische ruimte. Conform het bovenstaande gaat u, als u tot de persoon herleidbare gegevens indient, vrijwillig akkoord met overdracht van dergelijke gegevens naar andere landen, inclusief landen binnen of buiten de Europese economische ruimte.

We zijn nu en in de toekomst niet van plan om persoonlijke gegevens over u aan externe partijen te verkopen, te verhuren of te verhandelen. 

 

Wat zijn cookies?
Bij een bezoek aan onze website kunnen sommige gegevens worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een "cookie". Een cookie is een korte tekst met informatie die op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden uitsluitend om technische redenen gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Eén type cookie bewaart een bestand permanent op uw computer. Die kan vervolgens worden gebruikt om een webpagina te personaliseren op basis van de keuzes en interesses van de gebruiker. Het belangrijkste type cookie wordt een "sessiecookie" genoemd. Tijdens uw bezoek aan een webpagina worden sessiecookies verzonden tussen uw computer en de server om gegevens te openen. Sessiecookies verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. Een "permanente cookie" wordt op de schijf opgeslagen en blijft daar nadat de browser is afgesloten.

Thule Group gebruikt cookies voor bezoekersstatistieken en om gegevens over uw voorkeuren vast te leggen terwijl u door de websites bladert. Zo hopen we relevantie informatie beter te kunnen afstemmen op onze bezoekers.

Tenzij uitdrukkelijk elders vastgelegd, gebruikt Thule Group cookies nooit met het doel persoonlijke gegevens te verzamelen.

Als u het gebruik van cookies door Thule Group op onze website niet accepteert, kunt u uw browser zo configureren dat cookies worden afgewezen door uw browserinstellingen te wijzigen. Dat betekent echter dat we niet kunnen garanderen dat alle functies op onze website zoals bedoeld werken. De procedure voor het afwijzen van cookies hangt af van de webbrowser die u gebruikt. Raadpleeg de informatie bij uw browser voor meer informatie. 

Wat is AddThis?
Met AddThis-knoppen kunnen website-eigenaren content gemakkelijk delen met andere mensen via sociale netwerken, e-mail of door een pagina favoriet te maken. De knoppen verstrekken statistieken over favorieten en het delen door gebruikers en helpt bezoekers een buzz voor sites te creëren om de populariteit en relevantierangschikking te verhogen. 

 

Wat is sociale media?
De website kan sociale-mediawidgets gebruiken zodat gebruikers content van onze websites op verschillende sociale platformen (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn etc.) kunnen gebruiken. Voor inzicht in hoe en welke gegevens worden verzameld en welke cookies worden ingesteld door deze externe partijen, raadpleegt u het privacybeleid van het sociale platform in kwestie.  


Prijzen op thule.com?

De prijzen die worden weergegeven op thule.com zijn adviesprijzen voor de detailhandel. Er kunnen lokale variaties van toepassing zijn. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

 

Hoe beschermt Thule Group klantgegevens?
Thule Group handhaaft hoge normen voor de continue bescherming van uw persoonlijke gegevens en zal dergelijke gegevens zorgvuldig beschermen.

Alle wachtwoorden zijn versleuteld en onze servers worden beschermd door veilige firewalls.  

 

Is het privacybeleid van Thule Group van toepassing op gekoppelde externe websites?
Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, zoals voordeelverstrekkers. De websites van deze externe partijen vallen buiten ons toezicht en zijn niet gedekt door dit privacybeleid. Als u andere websites opent via de verstrekte koppelingen, kunnen de operators van deze websites uw persoonlijke gegevens verzamelen. Controleer of u akkoord kunt gaan met het privacybeleid van deze externe partijen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.  

 

Behandeling van extranetgebruikers
Aanmeldingen bij Thule Group Extranets zijn persoonlijk, en een persoonlijk e-mailadres wordt ter identificatie gebruikt. Een gebruiker die is gekoppeld aan een dealer/verkooppunt, krijgt de gegevensinstellingen die voor die dealer/dat verkooppunt zijn gekozen. De extranetbeheerder voor een specifieke dealer/verkooppunt is er verantwoordelijk voor dat rechten van een gebruiker worden verwijderd als die niet langer toegang zou mogen hebben tot het extranet namens de dealer/het verkooppunt.

Andere Thule Group-merken kunnen dezelfde gebruikersgegevens gebruiken en dit geldt ook voor Thule Group Extranet. Het extranet is er voor alle merken.  

 

Hoe werkt Thule Group dit privacybeleid bij?
Thule Group kan te allen tijde onaangekondigd de voorwaarden van dit privacybeleid herzien door het bij te werken. We raden bezoekers van onze website aan het privacybeleid van Thule Group af en toe opnieuw door te nemen om te kijken of er nieuwe privacybeleidslijnen of wijzigingen in ons beleid zijn doorgevoerd. 

 

Handelsmerk, auteursrecht en patenten
Een handelsmerk is een woord, logotype, slogan, kleur of vorm waarmee de bron of oorsprong van een product of dienst wordt geïdentificeerd en zich onderscheidt. Alle handelsmerken van Thule Group zijn belangrijke en waardevolle activa van het bedrijf.

De Thule Group respecteert de intellectueel-eigendomsrechten van anderen, en wij vragen hetzelfde van anderen.

Tenzij anderszins aangegeven op deze site, zijn alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's het eigendom van Thule Group of zijn dochterondernemingen, en beschermd op grond van de wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht.

Handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's van Thule Group mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group.

Het auteursrecht van deze website, inclusief, en zonder beperkingen, alle documenten, bestanden, tekst, beelden, grafieken, instrumenten, geluid, audiovisuele elementen, berust bij Thule Group en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. (Alle rechten voorbehouden.)

De website of delen hiervan mogen, afgezien van wat hieronder staat vermeld, niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgezet, gedistribueerd, opgeslagen of anderszins geëxploiteerd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Koppelingen naar deze website mogen niet op andere websites worden opgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Wijzigingen van de content van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

U mag documenten die op deze website zijn gepubliceerd, voor uw eigen niet-commerciële bekijken, afdrukken en kopiëren, mits op dergelijke kopieën of afdrukken alle vermeldingen van auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrechten staan.

U mag informatie van deze website gebruiken als die alleen wordt gebruikt ter informatie, mits de bron van de informatie wordt vermeld. U mag persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, kopiëren en afdrukken.

De inhoud van de informatie mag niet worden gewijzigd, en de informatie dient op een manier te worden gebruikt die niet schadelijk is voor de reputatie van Thule Group.

De website kan afbeeldingen bevatten die onderworpen zijn aan het auteursrecht van externe partijen.  

Raadpleeg www.thule.com/patents voor een lijst met geregistreerde patenten en ontwerpen.

 

Neem contact met ons op
Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, aarzel dan niet om via deze website contact op te nemen met de klantenservice.

 

Vrijwaring
Hoewel alle zorgvuldigheid in acht is genomen om zeker te zijn van de nauwkeurigheid van de gegevens op de website van Thule Group, verstrekken we deze informatie voetstoots en wijzen we alle garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, af dat de verstrekte informatie accuraat, compleet en actueel is. U erkent dat uw gebruik van de website inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van koppelingen op de website en de informatie die wordt verstrekt op de website, voor uw eigen risico is. Daarenboven wijst Thule Group de verantwoordelijkheid af voor de content op websites van externe partijen en koppelingen op de website daarnaartoe zijn alleen aangegeven om het u gemakkelijk te maken. Alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, grafieken en afbeeldingen op Thule Group-websites kunnen technische fouten of typfouten of andere soorten fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Thule Group noch dochterondernemingen van Thule Group nemen enige verantwoordelijkheid voor dergelijke fouten of onnauwkeurigheden.

Dit geldt ook voor de "Koopgids" op deze website en eventuele uitkomsten daarvan, die uitsluitend als een dienst ter informatie wordt verstrekt, en die geen advies of aanbeveling bevat op basis waarvan een besluit of actie zou kunnen worden genomen. Alle gegevens en informatie die via de "Koopgids" worden verstrekt, zijn afgeleid van testen van Thule-producten op specifieke producten van externe partijen. Technische onderdelen en kwaliteit van prestaties etc. van dergelijke producten van externe partijen en onderdelen daarvan kunnen te allen tijde worden gewijzigd na het testen door Thule (zonder betrokkenheid of medeweten van Thule Group). Als gevolg daarvan acht Thule Group noch een dochteronderneming van Thule Group zich aansprakelijk voor schade aan eigendommen of lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van een Thule-product dat afwijkt van gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding die (i) meegeleverd wordt bij het Thule-product bij aankoop daarvan of die (ii) van toepassing is op het product/de producten waarop het Thule-product moet worden gemonteerd of waarmee het moet worden gebruikt. Voorafgaand aan het gebruik van elk Thule-product raadt Thule Group u aan een dergelijke gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding grondig door te lezen.

Daarnaast wijst Thule Group expliciet alle garanties af dat een website van Thule Group is geïnfecteerd door een virus of iets anders met besmettelijke of vernietigende eigenschappen, of dat de informatie op een Thule Group-website storings- of foutenvrij is.

Thule Group noch personen of dochterondernemingen van Thule Group zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van uw gebruik van of onvermogen om deze website of informatie, content, diensten of materialen die verstrekt worden door of op deze website, te gebruiken.

Thule Group behoudt zich het recht voor om informatie op de website (inclusief deze vrijwaring) te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, toe te voegen en/of uit te sluiten. Thule Group verplicht zich niet tot het bijwerken van deze website, inclusief de informatie op de website.