Skip to main content
Momentálně aktualizujeme naše webové stránky thule.com. Pokud chcete prozkoumat naše produkty nebo se dozvědět více o společnosti Thule, klikněte sem.

Ochrana osobních údajů


Jaké informace skupina THULE sbírá a jak je s nimi nakládáno?

Skupina Thule prostřednictvím svých webových stránek bez Vašeho vědomí a souhlasu neshromažďuje žádné informace umožňující identifikaci Vaší osoby (např. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo či e-mailovou adresu), pokud takové informace neposkytnete sami záměrně.

Pro řešení Vašich dotazů a požadavků a k zasílání našich informací o novinkách a zvláštních nabídek Vás můžeme žádat o poskytnutí Vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace můžeme používat k reagování na Vaše požadavky a ke kontaktování Vaší osoby běžnou a elektronickou poštou či telefonicky za účelem splnění Vašeho požadavku nebo k doručení informací o novinkách či jiných informací. Dále jsou shromažďovány informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, pokud takovéto informace poskytnete jako uchazeč o zaměstnání.

Podle švédského zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich nápravu. Tato Vaše práva skupina Thule důsledně respektuje a plní tak své zákonné závazky.

Vaše práva na ochranu osobních údajů
Máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům zpracovávaným o Vaší osobě skupinou Thule. Dále máte právo vyžádat si opravu nesprávných nebo nekompletních osobních údajů. Rovněž máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Thule s účinností od tohoto zrušení.

Od 25. května 2018 budete mít rovněž v rozsahu stanoveném platnou legislativou ochrany osobních údajů právo protestovat proti určitému zpracování osobních údajů, právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost dat. Právo na přenositelnost dat se týká Vámi poskytnutých osobních údajů, které skupina Thule zpracovává na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a skupinou Thule nebo na základě Vašeho souhlasu, tj. jméno, e-mail, telefonní číslo, stát, zakoupené a registrované produkty, výrobní čísla, data nákupu a místa nákupu. S případnými dotazy či obavami v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů skupinou Thule se obracejte na adresu info@thule.com. Dále máte samozřejmě právo na základě vlastního uvážení podávat stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů.


Poskytuje skupina THULE získané údaje třetím stranám?
Skupina Thule přechovává osobní údaje výlučně v souladu s platnými předpisy a zákony, a to za účelem poskytování zacílených služeb Vaší osobě.

Poskytnete-li nám údaje umožňující identifikaci konkrétní osoby, nepředáme Vaše osobní údaje žádné třetí straně bez Vašeho souhlasu, pokud toto jednání nevyžaduje zákon nebo pokud se v dobré víře nedomníváme, že je takovýto postup nezbytný k (i) zajištění veřejného zájmu nebo k (ii) ochraně našich práv a majetku nebo práv a majetku libovolné organizace či dceřiné společnosti skupiny Thule. Nicméně za účelem zodpovězení Vašich dotazů, plnění vašich požadavků a poskytování konkrétních informací Vaší osobě mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s ostatními organizacemi skupiny Thule. Kterákoli takováto organizace, jež je součástí skupiny Thule, může mít sídlo v Evropské hospodářské zóny nebo mimo ni. V souladu s výše uvedenými informacemi platí, že poskytnete-li své osobní údaje, dáváte souhlas s přenosem těchto informací do dalších států, což platí i pro státy mimo Evropskou ekonomickou zónu.

Nyní neprodáváme ani nezamýšlíme v budoucnu prodávat, pronajímat či nabízet Vaše osobní údaje třetím stranám. 

 

Co jsou soubory cookie?
Při návštěvě našich webových stránek může dojít k uložení určitých informací na Váš počítač v podobě souboru „cookie”. Soubor „cookie” je malý textový soubor obsahující určité informace, který je uložen na Vašem počítači. Tyto soubory se používají výlučně pro technické účely a mají Vám umožnit účinné využívání webových stránek. Soubory cookie určitého typu se do Vašeho počítače ukládají trvale. Takovéto soubory lze následně používat k přizpůsobení webových stránek volbám a zájmům daného uživatele. Hlavní typ souborů cookie se nazývá „cookie relace”. Během návštěvy webových stránek jsou mezi Vaším počítačem a serverem zasílány soubory cookie relace za účelem umožnění přístupu k informacím. Soubory cookie relace se vymažou po vypnutí prohlížeče. „Trvalé soubory cookie” zůstávají na disku i po zavření prohlížeče.

Skupina Thule používá soubory cookie k získávání statistických údajů o návštěvnících a k záznamu informací o Vašich preferencích při pohybu na našich webových stránkách. Chceme tímto způsobem lépe směrovat naše návštěvníky k relevantním informacím.

Není-li uvedeno jinak, skupina Thule soubory cookie nepoužívá s cílem získávání osobních údajů.

Pokud s používáním souborů cookie na našich webových stránkách skupinou Thule nesouhlasíte, můžete úpravou nastavení prohlížeče svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby soubory cookie odmítal. V takovém případě však nezaručujeme úplnou funkčnost našich webových stránek. Postup odmítání souborů cookie závisí na použitém prohlížeči. Další informace naleznete v dokumentaci svého prohlížeče. 

Co je tlačítko AddThis?
Tlačítko AddThis umožňuje provozovatelům webových stránek snadné sdílení obsahu s dalšími osobami prostřednictvím sociálních sítí, elektronické pošty a vytvoření záložky konkrétní stránky. Tlačítka poskytují statistické údaje o vytváření záložek a aktivitách sdílení mezi uživateli a pomáhají návštěvníkům s upozorňováním na atraktivní obsah pro zvýšení popularity. 

 

Co jsou sociální média?
Webové stránky mohou používat aktivní prvky sociálních médií, jež uživatelům umožňují přispívat obsahem našich webových stránek na různé sociální platformy (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn atd.). Informace o způsobu a výběru shromažďování informací a o souborech cookie používaných třetími stranami naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální platformy.  


Ceny na webu thule.com?

Ceny uvedené na webu thule.com jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny v jednotlivých zemích se mohou lišit. Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na místního prodejce. 

 

Jak skupina THULE chrání údaje zákazníků?
Skupina Thule neustále uplatňuje náročné standardy ochrany Vašich osobních údajů a důsledně ochraňuje veškeré takovéto informace.

Všechna hesla jsou šifrována a naše servery jsou chráněny sofistikovanými firewally.  

 

Platí Zásady ochrany osobních údajů skupiny Thule i pro externí webové stránky, na něž odkazují odkazy umístěné na tomto webu?
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, například na poskytovatele slev. Takovéto webové stránky třetích stran jsou mimo naši kontrolu a naše Zásady ochrany osobních údajů se pro ně neuplatňují. Zobrazíte-li tyto jiné webové stránky pomocí odkazů umístěných na našich webových stránkách, mohou provozovatelé těchto externích stránek shromažďovat Vaše osobní údaje. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů se ujistěte, že Vám Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran vyhovují.  

 

Obsluha uživatelů extranetu
Do extranetových sítí skupiny Thule se přihlašují jednotlivé osoby. K jejich identifikaci se používá e-mailová adresa. Uživatel připojený k prodejci/prodejně získá nastavení zvolená pro tohoto prodejce/tuto prodejnu. Administrátor extranetu konkrétního prodejce/prodejny nese odpovědnost za odebrání práv uživateli, který nadále nemá mít přístup do extranetu jménem prodejce/prodejny.

Ostatní značky skupiny Thule mohou používat tytéž uživatelské údaje a to je i případ extranetu skupiny Thule. Extranet pokrývá všechny značky.  

 

Jakým způsobem skupina THULE aktualizuje tyto Zásady ochrany osobních údajů?
Skupina Thule může kdykoli bez předchozího oznámení změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme návštěvníkům našich webových stránek příležitostně zkontrolovat obsah Zásad ochrany osobních údajů skupiny Thule a poučit se o nových postupech ochrany osobních údajů a o případných změnách našich zásad. 

 

Ochranné známky, autorská práva a patenty
Ochranná známka je slovo, logotyp, slogan, barva nebo tvar identifikující a odlišující zdroj či původ určitého produktu nebo služby. Veškeré ochranné známky, které jsou v držení skupiny Thule, jsou důležitými a hodnotnými aktivy společnosti.

Skupina Thule respektuje práva k duševnímu vlastnictví ostatních osob a očekává totéž.

Není-li na tomto webu uvedeno jinak, veškeré ochranné známky, obchodní názvy a firemní loga jsou v držení skupiny Thule nebo jejích dceřiných společností a jsou chráněna zákony upravujícími ochranu duševního vlastnictví.

Ochranné známky, obchodní názvy a firemní loga v držení skupiny Thule nesmějí být žádným způsobem používána bez předchozího písemného svolení skupiny Thule.

Autorská práva pro obsah těchto webových stránek včetně například všech dokumentů, souborů, textů, obrázků, grafik, zařízení, zvuku a audiovizuálních prvků, jsou v držení skupiny Thule a jsou chráněna švédskými zákony a mezinárodním právem ochrany autorských práv. (Všechna práva vyhrazena.)

S výjimkou níže uvedených případů nesmějí být webové stránky ani žádná jejich část reprodukovány, duplikovány, kopírovány, přenášeny, šířeny, ukládány ani jinak využívány pro žádné komerční účely bez předchozího písemného svolení skupiny Thule. Odkazy na tyto webové stránky nesmějí být uvedeny na žádných jiných webových stránkách bez předchozího písemného svolení skupiny Thule. Úpravy obsahu těchto webových stránek jsou výslovně zakázány.

Jste oprávněni k prohlížení, tisku a kopírování libovolného dokumentu publikovaného na těchto webových stránkách pro nekomerční účely, a to za předpokladu, že každá takto pořízená kopie či výtisk bude obsahovat veškeré výminky autorských a jiných práv.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jste oprávněni používat výlučně pro informační účely a za předpokladu, že uvádíte zdroj informací. Tiskové zprávy a další dokumenty klasifikované jako veřejné můžete kopírovat a tisknout.

Obsah informací nesmí být upravován a informace musejí být používány takovým způsobem, který nepoškozuje dobrou pověst skupiny Thule.

Webové stránky mohou obsahovat obrázky, které jsou předmětem ochrany autorských práv třetích osob.  

Seznam registrovaných patentů a vzorů naleznete na www.thule.com/patents.

 

Kontaktní údaje
S případnými dotazy k Zásadám ochrany osobních údajů se obracejte na zákaznickou podporu na těchto webových stránkách.

 

Omezení odpovědnosti
Třebaže byla vynaložena veškerá péče k zajištění přesnosti informací publikovaných na webových stránkách skupiny Thule, poskytujeme tyto informace „jak stojí a leží” a odmítáme veškeré výslovné i předpokládané záruky týkající se přesnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto informací. Berete na vědomí, že webové stránky včetně veškerých odkazů na webových stránkách a informací poskytovaných na webových stránkách používáte na své nebezpečí. Dále skupina Thule nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran a odkazy na takovéto webové stránky jsou poskytnuty výlučně pro Vaši osobní potřebu. Veškerý materiál včetně například textů, fotografií, grafik a vyobrazení na webových stránkách skupiny Thule může obsahovat technické chyby a překlepy nebo jiné druhy chyb a nepřesností. Skupina Thule ani žádná společnost ve vztahu se skupinou Thule nepřebírá žádnou odpovědnost za takovéto chyby a nepřesnosti.

Toto platí rovněž pro „Průvodce produkty” na těchto webových stránkách a na jakékoli příslušné výstupy. Tento titul je poskytován výhradně formou služby určené pouze pro informativní účely, která neobsahuje žádná doporučení, podle nichž se lze orientovat při určitém rozhodování či jednání. Veškerá data a informace poskytnuté prostřednictvím „Průvodce produkty” vycházejí z testování produktů Thule s použitím konkrétních produktů třetích stran. Technické prvky a výkon, kvalita atd. takovýchto produktů třetích stran a jejich součástí mohou prodělat změny od doby testování prováděného skupinou Thule (bez účasti a vědomí skupiny Thule). Proto nelze skupinu Thule ani žádnou společnost, která je se skupinou Thule spojená (není-li výslovně určeno jinak platnou legislativou), činit odpovědnou za vznik věcných škod nebo zranění v důsledku používání produktu Thule, který se odlišuje od určitých pokynů či příruček, které (i) jsou přiloženy k produktu Thule v momentu prodeje nebo (ii) platí pro produkt(y), na nichž má být produkt Thule instalován nebo s nímž má být produkt Thule používán. Skupina Thule Vám doporučuje před použitím produktů Thule důkladně prostudovat takovéto příručky a pokyny.

Dále skupina Thule výslovně odmítá veškeré záruky týkající se nepřítomnosti počítačových virů či jiných infekcí na jejích webových stránkách s kontaminačními nebo destrukčními vlastnostmi i záruky nepřetržité dostupnosti a bezchybnosti webových stránek skupiny Thule.

Skupina Thule ani jiná osoba či společnost spojená se skupinou Thule nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku Vašeho používání nebo neschopnosti používat tyto webové stránky nebo jakékoli informace, obsah, služby či materiály poskytované těmito webovými stránkami nebo na těchto webových stránkách.

Skupina Thule si vyhrazuje právo upravovat, doplňovat a/nebo odstraňovat informace na webových stránkách (včetně tohoto Omezení odpovědnosti), a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Skupina Thule nemá povinnost aktualizovat tyto webové stránky ani informace na těchto webových stránkách.